Devrimler

Kurtuluş Savaşı'nın zaferle sonuçlanıp, ulusal bağımsızlık ve özgürlüğün sağlanmasından sonra Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde, Türk toplumunu çağdaş uygarlık düzeyine yükseltmek amacıyla siyaset, kültür, toplum, vb. alanlarda girişilen ve her biri bir devrim niteliği taşıyan yenileştirme hareketlerine girişildi. Bu girişimlere Atatürk Devrimi, Atatürk İnkılabı, Türk İnkılabı ya da kısaca İnkılaplar da denilen Türk Devrimi, ülke yaşamının bütün alanlarını ilgilendirmekle birlikte genel olarak beş bölümde incelenebilir:

Siyasal alandaki devrimler (saltanatın kaldırılması, cumhuriyetin ilanı; hilafetin kaldırılması); hukuk alanındaki devrimler (Şeriye ve Evkaf Vekaleti'nin kaldırılması; Medeni Kanun'un kabulü; Ceza Kanunu'nun kabulü); din alanındaki devrimler (laikliğin kabulü; hutbe ve dualar ile ezanın türkçeleştirilmesi; tarikatların kaldırılması, tekke ve zaviyelerin kapatılması); toplumsal alandaki devrimler (kadın haklarının tanınması; şapka ve kıyafet devrimi; takvim, saat ve ölçülerde değişiklik; soyadı yasasının kabulü); eğitim ve kültür alanındaki devrimler (eğitim ve öğretim devrimi; harf devrimi; halkevlerinin kuruluşu; tarih anlayışında gerçeğe dönüş; dil devrimi).